Zakres działania i zadania Dzielnicy

Do zakresu działania Dzielnicy należy:

 1. Wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w następujących dziedzinach:
  1. prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,
  2. budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów,
  3. budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu,
  4. budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  5. lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
  6. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”,
  7. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
  8. dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  9. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,
  10. współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,
  11. komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy.
 2. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli i sołectw.
 3. Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy dotyczących:
  1. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym,
  2. wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto,
  3. lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych,
  4. organizacji usług zdrowotnych,
  5. likwidacji samowoli budowlanej,
  6. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz
  7. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
  8. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
  9. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
  10. wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy w trybie ustalonym przez Radę Miasta,
  11. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.
 4. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy dotyczących:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
  2. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
  3. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  4. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
  5. tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury,
  6. wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali,
  7. spraw z zakresu administracji publicznej ilekroć przepisy prawne wymagają opinii ze strony samorządu terytorialnego, koniecznych dla rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną,
  8. innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta,
  9. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej,
  10. zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy,
  11. sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
  12. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
 5. Uczestniczenie w komisjach:
  1. konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,
  2. odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy,
  3. powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.
 6. Współdziałanie:
  1. z organami Miasta,
  2. z przedszkolami, szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw
   związanych z ich miejscem zamieszkania,
  3. Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej, z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 7. Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy.
 8. Za wykonywanie obowiązkowych kontroli technicznych wynikających z odrębnych przepisów prawa, usuwanie niemożliwych do przewidzenia awarii w dziedzinach, o których mowa w pkt 1. lit a)-d) odpowiadają jednostki organizacyjne Miasta.

Organy Dzielnicy w sprawach należących do ich zakresu działania mają dostęp do materiałów i informacji z jednostek organizacyjnych Miasta oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Zasady i tryb bezpośredniego udostępniania przez te jednostki materiałów i informacji ustala Prezydent Miasta odrębnym zarządzeniem.

Dzielnica może wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie jej innych kompetencji niż te określone w § 3 Statutu.