Deklaracja dostępności

Rada Dzielnicy VIII Dębniki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego 
http://www.dzielnica8.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2024

Status pod względem zgodności z ustawą 

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre elementy witryny, jak np. zdjęcia i filmy nie posiadają alternatywnych opisów i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy VIII ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel.: 12 267 03 03, e-mail: rada@dzielnica8.krakow.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury 

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki znajduje się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie na I piętrze. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę. WC nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.