Konsultacje społeczne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w dniu 9 października rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

Obszar aglomeracji Kraków swym zasięgiem obejmuje tereny Gminy Miejskiej Kraków, która pełni rolę gminy wiodącej oraz tereny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminy Michałowice, Gminy Świątniki Górne, Gminy Wieliczka, Gminy Wielka Wieś, Gminy Zabierzów oraz Gminy Zielonki.

Aglomerację wyznacza w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, Rada Miasta Krakowa. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie  Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 9 października do 30 października 2020 r.

W ramach konsultacji odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa.  Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie odbędzie się w trybie online:

 • 20 października 2020 roku godz. 16.00 – 17.00  

dostęp do spotkania pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTA2YTUxNmItNTg2ZS00ZDg1LTkyNWUtNTU4M2E2OTc3NTUw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a9cec954-ebde-4ff8-affd-43ad48d22126%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ae2278d4-91fd-47c3-a373-d56e75c5b6db%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=53a4386a-4362-47b0-bdd2-3606bcd6b5ac&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 56 34
w dniach:

 • 16 października 2020 r. w godzinach 10.00-12.00 
 • 28 października 2020 r. w godzinach 15.00-16.00

 Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularzem konsultacyjnym
w okresie trwania konsultacji dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa, Aleja Powstania Warszawskiego 10 Wydział Gospodarki Komunalnej (9 piętro, pok. 917). Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, przed udaniem się do urzędu zwracamy się z prośbą o telefon na numer 12 616 56 34  w celu umówienia się na wizytę.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r. w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl 
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,  osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków (liczy się data wpływu do Wydziału Gospodarki Komunalnej nie później niż do dnia 30 października 2020 r.)
 • dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej, osiedle Zgody 2 (dziennik podawczy)

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

Obszar aglomeracji Kraków – Sidzina swym zasięgiem obejmuje tereny Sidziny w  Gminie Miejskiej Kraków.

Aglomerację wyznacza w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, Rada Miasta Krakowa. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie  Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 9 października do 30 października 2020 r.

W ramach konsultacji odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa.  Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie odbędzie się w trybie online:

 • 20 października 2020 roku godz. 16.00 – 17.00  

 dostęp do spotkania pod linkiem znajdującym się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 56 34
w dniach:

 • 16 października 2020 r. w godzinach 10.00-12.00 
 • 22 października 2020 r. w godzinach 15.00-16.00

 Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularzem konsultacyjnym
w okresie trwania konsultacji dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa, Aleja Powstania Warszawskiego 10 Wydział Gospodarki Komunalnej (9 piętro, pok. 917). Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, przed udaniem się do urzędu zwracamy się z prośbą o telefon na numer 12 616 56 34  w celu umówienia się na wizytę.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r. w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl 
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków (liczy się data wpływu do Wydziału Gospodarki Komunalnej nie później niż do dnia 30 października 2020 r.)
 • dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej, osiedle Zgody 2 (dziennik podawczy)

Pliki do pobrania:

– Projekt uchwały ws wyznaczenia aglomeracji Kraków

– Załącznik nr 1 do projektu uchwały ws wyznaczenia aglomeracji Krakow

– Projekt uchwały ws wyznaczenia aglomeracji Kraków-Sidzina

– Załącznik nr 1 do projektu uchwały ws wyznaczenia aglomeracji Krakow-Sidzina

– Załącznik nr 2 do projektu uchwały ws wyznaczenia aglomeracji Krakow-Sidzina