Nabór zgłoszeń i kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A. D. 2023”.

Celem konkursu jest docenienie osób indywidulanych oraz organizacji pozarządowych, instytucji, firm i grup nieformalnych, które działają na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

W bieżącym roku, Prezydent Miasta Krakowa już po raz szósty będzie przyznawał tytuł „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości” osobom i podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Nabór zgłoszeń kandydatur do tytułu zakończy się 30 czerwca br.

Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D.2023” ma każdy, przy czym zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.
Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/2418/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Honorowy tytuł przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Przy wyborze kandydatur do tytułu Kapituła uwzględnia w szczególności:

  • okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie;
  • efekty i zakres działań;
  • działania innowacyjne i wykraczające poza cele statutowe;
  • różnorodność podejmowanych działań.

Ogłoszenia i informacje dot. naboru zostały opublikowane m.in. na: