OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 maja 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1930/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego I wyłożenia do publicznego wglądu. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.


Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 6 czerwca 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:

1. wyznaczenia nowego terenu MW/U.5 – Teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (wydzielonego z Terenu MW.4);
2. poszerzenia zasięgu terenu U/UC.1 – Teren zabudowy usługowej, w zakresie części działki nr 378 obr. 41 Podgórze (włączono część terenu MW.3);
3. zmiany zasięgu strefy zieleni w ramach terenów inwestycyjnych poprzednio pomiędzy terenami: U/UC.1 i MW.3, obecnie w terenie U/UC.1;
4. zmiany kierunku przebiegu ważniejszych powiązań pieszych w terenie U/UC.1;
5. wprowadzenie nowego kierunku przebiegu ważniejszych powiązań pieszych w terenie KDL.3;

II. Tekst planu w zakresie:

1. Rozdziału I - korekty numeracji terenów wynikającej z wprowadzenia nowego terenu MW/U.5, zawarte w §5 ust. 1 pkt 9  lit. d;

2. Rozdziału II:
a) dopisania ustaleń dla nowego terenu MW/U.5, zawartych w §7 ust. 5 pkt 2 lit. b;
b) dopisania ustaleń dla nowego terenu MW/U.5, zawartych w §8 ust. 1 pkt 3;
c) wykreślenia z ustaleń planu zapisu zawartego w §10 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze;
d) dopisania ustaleń dla terenu U.1 i MW/U.5, zawartych w §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret trzecie oraz w związku z tym, korekty redakcyjnej w §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret czwarte;
e) zmiany ustaleń dla terenu KDL.2, zawartych w §13 ust. 1 pkt 4 lit. c tiret drugie;

3. Rozdziału III - ustaleń szczegółowych (kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu):
a) korekty redakcyjnej zawartej w §15 pkt 3;
b) korekty redakcyjnej zawartej w §18 ust. 2;
c) dopisania ustaleń dla nowego terenu MW/U.5, zawartych w tekście projektu planu w §19;
d) zmiany minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy dla terenu U/UC.1 i U/UC.2, zawartego w §22 ust. 2 pkt 2;

oraz inne korekty redakcyjne.


Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony