W związku z przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającego od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku obowiązek stosowania odpowiedniej jakości paliw stałych, w szczególności węgla i drewna, Urząd Miasta Krakowa apeluje o zastosowanie się do nowych wytycznych.


OD 1 LIPCA 2017 ROKU DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU:

W przypadku węgla zakazuje się stosowania, w indywidualnych paleniskach zlokalizowanych w Krakowie, paliw o następujących parametrach jakościowych:

  • udział masowy węgla kamiennego i węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%
  • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg
  • zawartość popiołu powyżej 10%
  • zawartość siarki powyżej 0,8%


W przypadku drewna zakazuje się stosowania w kotłach, kominkach i piecach zlokalizowanych w Krakowie, paliw zawierających biomasę o wilgotności (w stanie roboczym) powyżej 20%.

 

MIESZKAŃCY KRAKOWA MUSZĄ UZYSKAĆ I ZABEZPIECZYĆ OD SPRZEDAJĄCEGO WĘGIEL LUB DREWNO:

  • pisemne potwierdzenie odpowiednich parametrów jakościowych zakupionego paliwa, dopuszczonych do stosowania w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego dla Krakowa (dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży)
  • dowód sprzedaży/zakupu paliwa, tj: paragon lub fakturę wystawione przez sprzedawcę

 


ZAKUPIONE LUB ZGROMADZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE DREWNO MUSI ZOSTAĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED ZAWILGOCENIEM.

Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli w domowych paleniskach stałych (węgla i drewna) przez Straż Miejską Miasta Krakowa.

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie wskazanych w informacji dowodów zakupu paliw stałych oraz potwierdzeń jakościowych wydanych przez sprzedającego, w celu ich okazania podczas prowadzonych kontroli.

Apelujemy do mieszkańców Krakowa o zwrócenie szczególnej uwagi na parametry nabywanego paliwa stałego. Spalanie paliw niespełniających norm jakościowych określonych w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego będzie stanowiło podstawę do ukarania właściciela lub eksploatującego palenisko.

 

PRZYPOMINAMY!

Od 1 września 2019 roku wchodzi całkowity zakaz używania paliw stałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony