Program ten został uruchomiony w lipcu br.; ma charakter pilotażowy i obecnie skierowany jest do osób fizycznych. Zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych zostały określone w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem Nr 1771/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.07.2015 r., który dostępny jest: na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl. Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski, które mogą składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych, zorganizowanej przez Gminę Miejską Kraków. Koszt świadczenia usługi pokrywa Gmina Miejska Kraków.

Od rozpoczęcia programu do chwili obecnej wpłynęło ponad 50 wniosków, na podstawie których usuniętych zostało już 50 ton odpadów azbestowych.

Na realizację programu w roku 2015r. w budżecie Miasta Krakowa została zarezerwowana kwota 50 000 zł. Środki te nie zostały jeszcze wyczerpane. Zachęcamy zatem mieszkańców Krakowa do składania wniosków o usunięcie wyrobów azbestowych z dachów lub zgromadzonych na posesji odpadów azbestowych.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków budżetowych przeznaczonych w 2015 r. na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. W przypadku przekroczenia limitu tych środków, rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w następnym roku budżetowym (w razie zmiany Regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: os. Zgody 2, nr tel. 12 616 87 89.

Jednocześnie informujemy, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić wyprzedzająco prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1.

Źródło: krakow.pl

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony