Informacja dotycząca modernizacji sieci wodociągowej i związanych z tymi pracami planowanych przerw w dostawie wody w dniach 1-2 lipca 2015 roku.

 

Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę pitną

W celu zwiększenia gwarancji niezawodności działania systemu zaopatrzenia w wodę dla znacznego obszaru Krakowa, Wodociągi Krakowskie w dniach 1-2 lipca br. przeprowadzą prace  związane z modernizacją magistrali wodociągowej Ø 1200 mm.

Jest to jedna z głównych magistral rozprowadzających wodę dopływającą do Krakowa z  Zakładu Uzdatniania Wody Raba zlokalizowanego w Dobczycach. Zakład ten produkuje wodę do około  60 % mieszkańców Krakowa. To właśnie w tym Zakładzie jesienią 2014 r., nastąpił  krok na drodze stałej poprawy jakości wody pitnej poprzez  rozruch instalacji do dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi, dzięki czemu podniesione zostało  bezpieczeństwo bakteriologiczne wody. Główną korzyścią z zastosowania takiego rozwiązania jest poprawa jakości produktu, czyli wody uzdatnionej.

Kolejnym etapem dla poprawy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę są prace skutkujące wzrostem niezawodności działania systemu dystrybucji wody dla Mieszkańców Krakowa.

Sprawna eksploatacja systemu  sieci wodociągowej liczącej obecnie ponad 2134 kilometrów, jest możliwa dzięki prowadzeniu przez Wodociągi Krakowskie  polityki inwestycyjnej i remontowej zapewniającej stałą rozbudowę oraz  renowację  sieci rurociągów magistralnych i rozdzielczych.

Łączna suma nakładów na inwestycje i remonty w latach 2003 – 2014 wyniosła ponad 1,9 mld zł.

Warto pamiętać, że nieodłącznym elementem systemu dystrybucji wody  oprócz sieci magistralnych i rozdzielczych są zbiorniki wyrównawczo-zapasowe. Obecnie w Krakowie pracuje 11 zespołów zbiorników wodociągowych o łącznej pojemności ponad 276,2 tys. m³.

 

Prace modernizacyjne

Efektem prac modernizacyjnych, które zostaną podjęte w  terminie 1-2.07 br.  będzie zwiększenie sprawności działania systemu dystrybucji wody w sytuacji wystąpienia awarii, czyli  zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego.  Awarie  są ważnym elementem, bo wpływającym bezpośrednio na ciągłość dostawy wody do naszych odbiorców.

Planowany zakres prac modernizacyjnych pozwoli na:

  • podniesienie poziomu niezawodności sieci wodociągowej,
  • ograniczenie skutków wyłączania magistrali wodociągowej Ø 1200 mm stanowiącej jednostronny układ zasilania w wodę dużego obszaru,
  • zwiększenie możliwość przesyłania wody, co jest nie bez znaczenia dla nowych inwestycji budowlanych, które są planowane w tym rejonie miasta.

Korzystając z tego, że do przeprowadzenia modernizacji należy wyłączyć część magistrali, prowadzone też będą dodatkowe prace remontowe i konserwacyjne. Skumulowanie prac  pozwoli  na uniknięcie ponownego wyłączania wody dla Odbiorów w tym obszarze.  

 

Zakres prac będzie obejmował:

  • przebudowę budynku komory zasuw na magistrali Ø 1200 mm wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szarych Szeregów,
  • montaż dwóch przepustnic  w przy ul.  Zakopiańskiej i ul. Zawilej,
  • montaż dwóch przepustnic w rejonie ul. Jugowickiej i ul. Marcika.

W związku z planowanymi pracami wystąpią przerwy w dostawie wody  pomiędzy godziną pierwszą w nocy  1 lipca a trzynastą 2 lipca w następujących regionach:

-os. Wróblowice, os. Swoszowice, os. Jugowice, os. Opatkowice, os. Kliny, os. Żywieckie, os. Kobierzyn, os. Skotniki, os. Sidzina oraz  Gmina Mogilany - Libertów.

 

Zastępcze punkty poboru wody

Na czas przerw w dostawie wody zostały wyznaczone zastępcze punkty poboru wody na sieci wodociągowej w następujących miejscach:

ul. J. Marcika 11, Fredry-Milana, na  skrzyżowaniu Tynieckiej i Jemiołowej, Sobótki 24, Turniejowa 24, W. Sławka 56, Chłodna 6, Turonia 16, na skrzyżowaniu Mochnaniec i Zelwerowicza hydrant przeciwpożarowy nr 7929, Kobierzyńska-Zalesie 33 hydrant przeciwpożarowy nr 3075, Winnicka Królówka hydrant przeciwpożarowy nr 2055.

ZASTĘPCZE PUNKTY POBORU WODY - MAPA

Podany wyżej  wykaz zastępczych punktów poboru jest dostępny także poprzez infolinię nr 994, 12 4242303, 12 4229205.

 

MPWIK SA zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować czas trwania przerwy, a za powstałe dla Odbiorców usług utrudnienia przeprasza.

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony