1. KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Praworządności Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:00.

Zadania Komisji Praworządności będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • Programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”.
 • Funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
 • Współdziałania z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej.
 • Współdziałania z Policją i Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy.
 • Inicjowania konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką bezpieczeństwa.

Marek Sobieraj - przewodniczący
Łukasz Balon
Halina Krawczak
Arkadiusz Puszkarz
Sławomir Siekacz
Urszula Twardzik
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA KULTURY
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:30.

Zadania Komisji Kultury będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • lokalnych wydarzeń kulturalnych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury;
 • lokalizacji obiektów kultury,
 • tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
 • współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami upowszechniania kultury i instytucjami artystycznymi z terenu Dzielnicy
 • współpracy z Komisją Kultury i Ochrony Zabytków RMK, jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi jednostkami miejskimi (domy kultury, biblioteki)
 • działania na rzecz ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Piotr Szewczyk - przewodniczący
Arkadiusz Puszkarz
Urszula Twardzik

 1. KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:45.

Zadania Komisji Zdrowia i Profilaktyki będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek zdrowia,
 • organizacji usług zdrowotnych,
 • inicjowania działań profilaktycznych w zakresie promocji zdrowia,
 • organizacji akcji profilaktycznych, inicjowania i wspierania działań związanych z promocją zdrowego trybu życia, ochroną zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • współpracy z Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową RMK oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa RMK w zakresie działania Komisji.

Wioletta Bereziewicz - przewodnicząca
Łukasz Balon
Marek Dziarmagowski
Krzysztof Gacek

 1. KOMISJA POMOCY SPOŁECZNEJ I MIESZKALNICTWA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 6 listopada 2018 r. o godzinie 17:00.

Zadania Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej,
 • wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali,
 • współpracy i wspomagania działalności ośrodków pomocy społecznej, instytucji charytatywnych oraz innych organizacji społecznych na terenie Dzielnicy,
 • współpracy przy realizacji polityki Miasta w zakresie pomocy mieszkaniowej,
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa RMK w zakresie działania Komisji.

Antoni Stawarz – przewodniczący
Sławomir Siekacz
Piotr Szewczyk
Urszula Twardzik
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:00.

Zadania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów,
 • lokalizacji terenów zielonych,
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów prac remontowych,
 • edukacji proekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych,
 • organizacji akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne i prozdrowotne wśród mieszkańców,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Aneta Pałka - Przewodnicząca Komisji
Piotr Turcza - Wiceprzewodniczący Komisji
Wioletta Bereziewicz
Marek Dziarmagowski
Wiesław Wyrwa

 1. Komisja Edukacji
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 7 listopada 2018 r. o godzinie 16:00.

Zadania Komisji Edukacji będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,
 • lokalnych wydarzeń oświatowych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek oświaty,
 • tworzenia lub likwidacji placówek oświaty,
 • dokonywania corocznych przeglądów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków pod kątem potrzeb remontowych,
 • współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komisją Edukacji RMK oraz Zespołem Ekonomiki Oświaty,
 • wspierania placówek oświatowo-wychowawczych w działaniach z zakresu poprawy bezpieczeństwa, zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom,
 • uczestniczenia w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów placówek oświatowych działających na obszarze Dzielnicy oraz odbiorów prac remontowych.

Halina Krawczak - Przewodnicząca Komisji
Sławomir Siekacz
Rafał Torba
Urszula Twardzik

 1. KOMISJA STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Planowana Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 6 listopada 2018 r. o godz. 17:30..

Zadania Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
 • likwidacji samowoli budowlanej,
 • lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych,
 • zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu,
 • opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
 • opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
 • analizy potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy.

Marek Dziarmagowski - Przewodniczący Komisji
Paweł Bystrowski
Bartosz Paszkowski
Renata Piętka
Arkadiusz Puszkarz
Sławomir Siekacz
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA PROMOCJI I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 13 listopada 2018 r. o godzinie 17:30.

Zadania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
 • podejmowania działań mających na celu promocję Dzielnicy i jej spraw,
 • przygotowania opracowań, publikacji i materiałów dotyczących historii Dzielnicy,
 • współpracy przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej "Kurier Podwawelski",
 • opieki nad tablicami informacyjnymi i stroną internetową Dzielnicy,
 • współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie promocji Dzielnicy (m.in. Dzień Otwarty Magistratu),
 • utrzymywania kontaktów z redakcjami prasy lokalnej.

Krzysztof Laskowski - Przewodniczący Komisji
Piotr Szewczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
Paweł Bystrowski
Arkadiusz Puszkarz
Urszula Twardzik
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o 17:15.

Zadania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • przeprowadzenia kampanii informacyjnej i edukacyjnej nt. budżetu obywatelskiego,
 • przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy,
 • organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy,
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.

Rafał Torba - przewodniczący
Krzysztof Gacek
Arkadiusz Puszkarz

 1. KOMISJA BUDŻETOWA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:30.

Zadania Komisji Budżetowej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • Przygotowywanie i opiniowanie propozycji finansowych dotyczących podziału środków na zadania Dzielnicy VIII.
 • Monitorowanie udziału procentowego środków finansowych w poszczególnych dziedzinach określonych w § 3 pkt 1 Statutu Dzielnicy VIII.
 • Czuwanie nad sprawnym przebiegiem realizacji zadań Rady Dzielnicy VIII pod względem finansowym.
 • Monitorowanie zadań z terenu Dzielnicy VIII umieszczonych w Budżecie Miasta Krakowa pod względem finansowym.
 • Współdziałanie z innymi komisjami merytorycznymi.
 • Współdziałanie z wydziałami UMK, oraz z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Łukasz Balon - Przewodniczący Komisji
Piotr Rusocki - Wiceprzewodniczący Komisji
Aneta Pałka
Renata Piętka
Marek Sobieraj
Rafał Torba

 1. KOMISJA SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 5 listopada 2018 r. o godz. 17:30.

Zadania Komisji Komisji Sportu i Kultury Fizycznej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
 • lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek sportu,
 • lokalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych,
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów prac remontowych,
 • współpracy ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • inicjowania wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi zawodów sportowych oraz pozyskiwania na ten cel sponsorów,
 • czuwania nad rozwojem bazy sportowej i dbania o istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • wspierania inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej,
 • współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi z terenu Dzielnicy, Komisją Sportu i Kultury Fizycznej RMK oraz jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie działania Komisji.

Bartosz Paszkowski - Przewodniczący Komisji
Marek Dziarmagowski
Aneta Pałka
Sławomir Siekacz
Antoni Stawarz
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA REWIZYJNA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:45.

Zadania Komisji Rewizyjnej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach,
 • ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Wiesław Wyrwa - przewodniczący
Paweł Skrzypiec
Piotr Turcza

 1. KOMISJA INFRASTRUKTURY
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 5 listopada 2018 r. o godzinie 18:00.

Zadania Komisji Infrastruktury będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu
 • inwestycji komunalnych i rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
 • wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów prac remontowych,
 • współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.

Piotr Rusocki - Przewodniczący Komisji
Bartosz Paszkowski - Wiceprzewodniczący Komisji
Łukasz Balon
Paweł Bystrowski
Marek Dziarmagowski
Halina Krawczak
Renata Piętka
Arkadiusz Puszkarz
Sławomir Siekacz
Marek Sobieraj
Rafał Torba
Wiesław Wyrwa

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony