1. KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Praworządności Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 21 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00.

Zadania Komisji Praworządności będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • Programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”.
 • Funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
 • Współdziałania z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej.
 • Współdziałania z Policją i Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy.
 • Inicjowania konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką bezpieczeństwa.

Marek Sobieraj - przewodniczący
Łukasz Balon
Halina Krawczak
Arkadiusz Puszkarz
Sławomir Siekacz
Urszula Twardzik
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA KULTURY
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 28 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00.

Zadania Komisji Kultury będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • lokalnych wydarzeń kulturalnych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury;
 • lokalizacji obiektów kultury,
 • tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
 • współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami upowszechniania kultury i instytucjami artystycznymi z terenu Dzielnicy
 • współpracy z Komisją Kultury i Ochrony Zabytków RMK, jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi jednostkami miejskimi (domy kultury, biblioteki)
 • działania na rzecz ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Piotr Szewczyk - przewodniczący
Arkadiusz Puszkarz
Urszula Twardzik

 1. KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 12 lipca 2017 r. o godzinie 17:30.

Zadania Komisji Zdrowia i Profilaktyki będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek zdrowia,
 • organizacji usług zdrowotnych,
 • inicjowania działań profilaktycznych w zakresie promocji zdrowia,
 • organizacji akcji profilaktycznych, inicjowania i wspierania działań związanych z promocją zdrowego trybu życia, ochroną zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • współpracy z Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową RMK oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa RMK w zakresie działania Komisji.

Wioletta Bereziewicz - przewodnicząca
Łukasz Balon
Marek Dziarmagowski
Krzysztof Gacek

 1. KOMISJA POMOCY SPOŁECZNEJ I MIESZKALNICTWA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 12 lipca 2017 r. o godzinie 17:30.

Zadania Komisji Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej,
 • wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali,
 • współpracy i wspomagania działalności ośrodków pomocy społecznej, instytucji charytatywnych oraz innych organizacji społecznych na terenie Dzielnicy,
 • współpracy przy realizacji polityki Miasta w zakresie pomocy mieszkaniowej,
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa RMK w zakresie działania Komisji.

Antoni Stawarz – przewodniczący
Sławomir Siekacz
Piotr Szewczyk
Urszula Twardzik
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 12 lipca 2017 r. o godzinie 17:30.

Zadania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów,
 • lokalizacji terenów zielonych,
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów prac remontowych,
 • edukacji proekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych,
 • organizacji akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne i prozdrowotne wśród mieszkańców,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Aneta Pałka - Przewodnicząca Komisji
Piotr Turcza - Wiceprzewodniczący Komisji
Wioletta Bereziewicz
Paweł Bystrowski
Marek Dziarmagowski
Piotr Rusocki
Wiesław Wyrwa

 1. Komisja Edukacji
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 5 lipca 2017 r. o godzinie 16:00.

Zadania Komisji Edukacji będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,
 • lokalnych wydarzeń oświatowych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek oświaty,
 • tworzenia lub likwidacji placówek oświaty,
 • dokonywania corocznych przeglądów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków pod kątem potrzeb remontowych,
 • współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komisją Edukacji RMK oraz Zespołem Ekonomiki Oświaty,
 • wspierania placówek oświatowo-wychowawczych w działaniach z zakresu poprawy bezpieczeństwa, zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom,
 • uczestniczenia w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów placówek oświatowych działających na obszarze Dzielnicy oraz odbiorów prac remontowych.

Halina Krawczak - Przewodnicząca Komisji
Paweł Skrzypiec - Wiceprzewodniczący Komisji
Sławomir Siekacz
Rafał Torba
Urszula Twardzik

 1. KOMISJA STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Planowana Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 19 lipca 2017 r. o godzinie 17:00.

Zadania Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
 • likwidacji samowoli budowlanej,
 • lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych,
 • zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu,
 • opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
 • opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
 • analizy potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy.

Marek Dziarmagowski - Przewodniczący Komisji
Wioletta Bereziewicz
Paweł Bystrowski
Bartosz Paszkowski
Renata Piętka
Arkadiusz Puszkarz
Sławomir Siekacz
Paweł Skrzypiec
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA PROMOCJI I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 29 maja 2017 r. o godzinie 18:00.

Zadania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
 • podejmowania działań mających na celu promocję Dzielnicy i jej spraw,
 • przygotowania opracowań, publikacji i materiałów dotyczących historii Dzielnicy,
 • współpracy przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej "Kurier Podwawelski",
 • opieki nad tablicami informacyjnymi i stroną internetową Dzielnicy,
 • współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie promocji Dzielnicy (m.in. Dzień Otwarty Magistratu),
 • utrzymywania kontaktów z redakcjami prasy lokalnej.

Krzysztof Laskowski - Przewodniczący Komisji
Piotr Szewczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
Paweł Bystrowski
Arkadiusz Puszkarz
Urszula Twardzik
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 12 lipca 2017 r. o godzinie 17:15.

Zadania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • przeprowadzenia kampanii informacyjnej i edukacyjnej nt. budżetu obywatelskiego,
 • przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy,
 • organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy,
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.

Rafał Torba - przewodniczący
Krzysztof Gacek
Arkadiusz Puszkarz

 1. KOMISJA BUDŻETOWA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 4 lipca 2017 r. o godzinie 18:30.

Zadania Komisji Budżetowej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • Przygotowywanie i opiniowanie propozycji finansowych dotyczących podziału środków na zadania Dzielnicy VIII.
 • Monitorowanie udziału procentowego środków finansowych w poszczególnych dziedzinach określonych w § 3 pkt 1 Statutu Dzielnicy VIII.
 • Czuwanie nad sprawnym przebiegiem realizacji zadań Rady Dzielnicy VIII pod względem finansowym.
 • Monitorowanie zadań z terenu Dzielnicy VIII umieszczonych w Budżecie Miasta Krakowa pod względem finansowym.
 • Współdziałanie z innymi komisjami merytorycznymi.
 • Współdziałanie z wydziałami UMK, oraz z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Łukasz Balon - Przewodniczący Komisji
Piotr Rusocki - Wiceprzewodniczący Komisji
Wioletta Bereziewicz
Krzysztof Laskowski
Aneta Pałka
Renata Piętka
Marek Sobieraj
Paweł Skrzypiec
Rafał Torba

 1. KOMISJA SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 19 lipca 2017 r. o godzinie 17:40.

Zadania Komisji Komisji Sportu i Kultury Fizycznej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
 • lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek sportu,
 • lokalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych,
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów prac remontowych,
 • współpracy ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • inicjowania wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi zawodów sportowych oraz pozyskiwania na ten cel sponsorów,
 • czuwania nad rozwojem bazy sportowej i dbania o istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • wspierania inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej,
 • współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi z terenu Dzielnicy, Komisją Sportu i Kultury Fizycznej RMK oraz jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie działania Komisji.

Bartosz Paszkowski - Przewodniczący Komisji
Marek Dziarmagowski
Aneta Pałka
Sławomir Siekacz
Antoni Stawarz
Wiesław Wyrwa

 1. KOMISJA REWIZYJNA
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 12 lipca 2017 r. o godzinie 17:00.

Zadania Komisji Rewizyjnej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach,
 • ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Wiesław Wyrwa - przewodniczący
Paweł Skrzypiec
Piotr Turcza

 1. KOMISJA INFRASTRUKTURY
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najbliższe posiedzenie komisji: 19 lipca 2017 r. o godzinie 18:00.

Zadania Komisji Infrastruktury będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu
 • inwestycji komunalnych i rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
 • wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów prac remontowych,
 • współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.

Piotr Rusocki - Przewodniczący Komisji
Bartosz Paszkowski - Wiceprzewodniczący Komisji
Łukasz Balon
Wioletta Bereziewicz
Paweł Bystrowski
Marek Dziarmagowski
Krzysztof Gacek
Halina Krawczak
Renata Piętka
Arkadiusz Puszkarz
Sławomir Siekacz
Paweł Skrzypiec
Marek Sobieraj
Rafał Torba
Wiesław Wyrwa

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy czwartek

18:00 – 19:00

 

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy czwartek

16:30 – 17:30

 

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

Początek strony