Regulamin konkursu „Kraków bez barier” 2018

Konkurs  „Kraków bez barier” 2018, zwany dalej konkursem, jest organizowany przez Urząd Miasta Krakowa.

 1. Celem konkursu jest promowanie działań skierowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem.
 2. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez wyłonienie najlepszych rozwiązań architektonicznych, innowacyjnych technologii i dobrych praktyk realizowanych w Krakowie; osobowości, które pomimo swoich ograniczeń realizują swoje pasje, promując Kraków, a także firm i instytucji włączających się w działalność na rzecz rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

I Postanowienia ogólne

§1.

 1. Regulamin konkursu, zwany w dalszej części Regulaminem, określa przedmiot oraz zasady przeprowadzania konkursu.
 2. Nagrody i statuetki przyznawane będą w następujących obszarach:
  • „Budownictwo dostępne, w kategoriach:
   • obiekty użyteczności publicznej
   • przestrzeń publiczna
   • obiekty i przestrzenie zabytkowe
  • „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”
  • „Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”
  • „Osobowość roku”
  • „Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”  

§2.

 1. W  kategorii „Budownictwo dostępne” zostaną przyznane  nagrody za:
  • kompleksowość zastosowanych rozwiązań,
  • rozwiązania przystosowawcze.
 2. W  kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” zostaną przyznane nagrody za:
  • wdrażanie innowacyjnych technologii poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnością, pomagających w przezwyciężaniu barier przestrzennych, komunikacyjnych i społecznych.
  • innowacyjne projekty badawcze, które w sposób bezpośredni wpływają na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.
 3. W kategorii „Projekty i wydarzenia społeczne” zostaną przyznane nagrody za:
  • promowanie Krakowa, jako miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami
  • podnoszenie świadomości społecznej o osobach z niepełnosprawnością i ich rodzinach
  • kształtowanie świadomości osób z niepełnosprawnością
 4. Przyznanie statuetki Herkulesa dla „Osobowości roku”:
  • za wybitne osiągnięcia promujące Kraków na arenie ogólnopolskiej i światowej
  • za prospołeczną postawę i zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych życiowych sytuacji osób z niepełnosprawnością
 5. Przyznanie statuetki Hermesa dla firmy, instytucji, organizacji za wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.
 6. Wszystkie zgłoszenia w poszczególnych kategoriach są weryfikowane przez Jury konkursu, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

 

§3.

 1. Wyniki konkursu ogłasza się i wręcza nagrody i wyróżnienia podczas Gali.
 2. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród i wyróżnień powiadamia się uczestników konkursu oraz zgłaszających. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej i Portalu Magiczny Kraków.

 

II Zgłoszenia do konkursu

 

§4.

 1. Zgłoszenie w konkursie „Kraków bez barier” 2018 może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz  stowarzyszenia, instytucje, firmy, uczelnie, zespoły badawcze itp.
 2. Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym terminie:
  • osobiście,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ul.  Stachowicza 18, 30 - 103 Kraków, z dopiskiem „Kraków bez barier”,
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pisemne zgłoszenie musi zawierać:
  • W kategorii „Budownictwo dostępne”:
   • nazwę zgłaszanego obiektu/przestrzeni i adres,
   • nazwę biura projektowego oraz generalnego wykonawcy
   • opis obiektu/przestrzeni publicznej przedstawiający w szczególności rozwiązania dla
   •  osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych                i rodziców z wózkami,
   • fotografie obiektu/przestrzeni,
   • dane osoby/instytucji/organizacji zgłaszającej obiekt,
   • dane kontaktowe właściciela lub zarządcy obiektu, celem uzyskania zgody na udział w konkursie.
  •   W kategorii „Innowacyjne technologie i projekty badawcze”:
   • nazwę projektu/rozwiązania z uzasadnieniem jaki ma wpływ na poprawę jakości życia, uczestnicy wydarzenia pokażą, jakie możliwości kreują nowoczesne technologie i projekty badawcze, dzięki którym możliwe jest niwelowanie barier przestrzennych, komunikacyjnych i społecznych a także stwarzanie nowych perspektyw dla integracji oraz zawodowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
   • dane osoby/zespołu badawczego, który jest autorem zgłoszonego projektu/technologii
   • dane osoby/instytucji/organizacji zgłaszającej
  • W kategorii „Projekty społeczne i wydarzenia społeczne”:
   • nazwa projektu/kampanii wraz z uzasadnieniem jak projekt/ wydarzenie wpłynęło na promocje Krakowa jako miasta dostępnego/podniesienie świadomości społecznej o osobach z niepełnosprawnością/kształtowało świadomość osób z niepełnosprawnością
   • dane organizacji/instytucji organizującej i realizującej projekt/kampanie
   • dane osoby/ instytucji/organizacji zgłaszającej projekt.
  • W kategorii „Osobowość roku”:
   • imię i nazwisko osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem wyboru
   • dane osoby/instytucji/organizacji zgłaszającej
  • W kategorii „Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny  z Niepełnosprawnym Dzieckiem”  Jury wybiera ze wszystkich firm – partnerów Karty wg kryterium:
   • wysokość udzielonej zniżki/ulgi
   • popularność Partnera/ ilość osób, które skorzystały z oferty w danym roku   kalendarzowym w oparciu o sprawozdania składane przez Partnerów,
   • dodatkowe inicjatywy Partnera dedykowane osobom z niepełnosprawnością.
 4. Technika przygotowania zgłoszeń jest dowolna: papierowa lub elektroniczna na nośnikach cyfrowych (płyta CD lub przesyłka pocztą elektroniczną).
 5. Wszystkie zgłoszenia muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego zgodną z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE 1.119 z 04.05.2016).
 6. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych określonych w ust.3, nieopatrzone podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego lub nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń.III  Tryb przyznawania nagrody

 

§5.

 1. Jury konkursu powołuje Prezydent Miasta Krakowa.
 2. W skład Jury będą wchodzić:  przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa,  przedstawiciele krakowskich uczelni wyższych, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
 3. Jury na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego               i Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Sekretarz odpowiada za merytoryczne przygotowanie posiedzeń Jury.
 5. Członek Jury może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego Jury.
 6. Członek Jury może zostać odwołany przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Przewodniczącego Jury.
 7. Za przebieg prac Jury odpowiada Przewodniczący.

 

§6.

 1. Jury spośród swoich członków powołuje sprawozdawców, którzy:
  • przeprowadzają wizję lokalną w obiektach zgłoszonych do konkursu oraz sporządzają dokumentację fotograficzną, w przypadku zgłoszeń w kategorii „Budownictwo dostępne”,
  • weryfikują zgłoszenia w pozostałych kategoriach, przygotowując wstępną listę rankingową,
  • przedstawiają pozostałym członkom Jury konkursu sprawozdania, ze swoich prac.


§7.

 1. Przewodniczący Jury zwołuje posiedzenie w celu rozpatrzenia zgłoszeń.
 2. Jury podejmuje decyzje w obecności, co najmniej połowy składu Jury, zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Jury, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego.
 4. Protokoły z posiedzeń Jury sporządza Sekretarz.
 5. Protokoły z posiedzeń podpisywane są przez Przewodniczącego i Sekretarza.
 6. Protokoły są udostępniane członkom Jury w czasie posiedzeń.

 

§8.

 1. Przewodniczący może zaprosić do prac Jury, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Jury w drodze głosowania decyduje o przyznaniu statuetek, nagród bądź wyróżnień.
 3. Jury może nie przyznać żadnej statuetki, nagrody ani wyróżnienia.

 

§9. 

 1. Nagrodę w konkursie stanowi:
  • w kategorii „Budownictwo dostępne” -  tablica okolicznościowa oraz prawo do używania logo „Kraków bez barier” (w materiałach promocyjnych oraz na papierze firmowym) oraz dyplom dla biura architektonicznego i generalnego wykonawcy.
  • w kategorii „Innowacyjne technologie i projekty badawcze” – w każdej kategorii, o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu: okolicznościowa statuetka i tytuł „Innowacyjna Technologia Roku”, „Innowacyjny Projekt badawczy Roku”
  • w kategorii „Projekty społeczne I wydarzenia społeczne” – w każdej kategorii, o której mowa w § 2 ust. 3 regulaminu: okolicznościowa statuetka i tytuł „Projekt społeczny roku” , „Wydarzenie społeczne Roku”
  • w kategorii „Osobowość roku” – statuetka Herkulesa.
  • w kategorii „Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny  z Niepełnosprawnym Dzieckiem” – statuetka Hermesa i tytuł „Najlepsza Firma Roku” oraz pakiet promocyjny: umieszczenie logo firmy na wszystkich materiałach promocyjnych promujących wydarzenia organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz podczas samych wydarzeń przez 12 miesięcy od uzyskania tytułu.
 2. Jury może przyznać w każdej z kategorii obok statuetki i nagrody, wyróżnienie dla projektów, które nie otrzymały nagrody w swojej kategorii.
 3. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Krakowa.

Facebook

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

Początek strony