Działając na podstawie udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej pełnomocnictwa z dnia 28 kwietnia 2017 r., obejmującego umocowanie do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w związku z realizacją zadania Opracowania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów, stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków zawiadamiam, iż

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788), w dniach od 20 września 2017 r. do dnia 18 listopada 2017 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wniosek o uznanie lasów za ochronne, sporządzane dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Ponadto, drugi egzemplarz projektu upul, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52, 30-322 Kraków, Biuro Rady Dzielnicy, pn., śr., pt.: 9:00 – 15:00, konsultacje w dniu 10 października 2017 r.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul można wnosić do dnia 19 października 2017 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788).

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony