Informuję, że Rada Dzielnicy VIII Dębniki otrzymała odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na pytania mieszkańców dotyczące inwestycji na terenie Zakrzówka. Otrzymana odpowiedź została przesłana na podany przez mieszkańców adres kontaktowy i jest do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy. Poniżej cytuję fragment dotyczący wydawania zezwoleń na realizację planowanych inwestycji:

"Odnosząc się do kwestii budowy budynków wielorodzinnych podkreślić należy, że nieustalenie strefy ochrony na Zakrzówku nie oznacza braku ochrony tego gatunku. Nadal obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w tym zakazy zabijania, płoszenia i niepokojenia, a także niszczenia siedlisk, ostoi oraz innych schronień. W przypadku złożenia przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę na tym terenie Prezydent Miasta Krakowa będzie zobowiązany do rozstrzygnięcia kwestii ochrony gatunkowej przed wydaniem pozwolenia. Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową znajdujących się na Zakrzówku, w tym stosunku do gniewosza plamistego. Ponieważ gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową zezwolenie takie może być wydane wyłącznie dla inwestycji nadrzędnego interesu publicznego i wyłącznie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Z tego też względu wydanie przez Prezydenta Miasta Krakowa pozwolenia na budowę budynków mieszalnych nie będzie możliwe bez zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie".

 

Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego
Prof. n. dr hab. inż. Marek Dziarmagowski  Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony