Projekt polega na organizacji 4 edukacyjnych spacerów przyrodniczych, skierowanych do mieszkańców Krakowa, w okresie od dnia 10.06.2017 r. do dnia 6.08.2017 r. Spotkania odbędą się w następujących miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 2017 r. (dokładne daty w tabeli poniżej), a prowadzić je będą wysokiej klasy specjaliści (botanicy, zoolodzy, ornitolodzy, etymolodzy, przyrodnicy, specjaliści ds. ochrony środowiska).

Głównym celem realizacji projektu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej spacerowiczów oraz aktywizacja mieszkańców Krakowa i okolic, promocja zdrowego stylu życia i spędzania wakacji w mieście oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa poprzez pokazywanie środowiska naturalnego krakowskiej flory i fauny i jego zagrożeń, ze szczególnym naciskiem na edukację seniorów, młodzieży oraz studentów krakowskich szkół i uczelni.

 

L.p.

Miejsce spaceru

Data

Godzina i miejsce zbiórki

1.

 

Zbiornik Zesławice

10.06.2017 r.
(sobota)

10.00

Pętla tramwajowa na Os. Piastów
(linie 21, 52, 153, 159, 193)

Zesławice to obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, dawna niewielka wieś położona ok. 10 km na północny wschód od centrum Krakowa. Historyczna zabudowa Zesławic zamyka się w obecnych ulicach: Jeziorany i Nad Baranówką. W Zesławicach spiętrzono rzekę Dłubnię tworząc dwa zbiorniki retencyjne, będące rezerwuarem wody pitnej dla części osiedli nowohuckich. Dość licznie występują w nich ryby, lokalnie dobrze rozwinęła się roślinność szuwarowa, a miejscami również zarośla krzaczastych wierzb. Stanowią one dogodne miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt – zwłaszcza ptaków, z których wiele odbywa tu lęgi. Dobrze rozwinięta roślinność rośnie również nad Dłubnia powyżej ujścia do zbiorników. Występują tu pozostałości lasu łęgowego złożone z olszy czarnej i drzewiastych gatunków wierzb. Spotkać można tu ptaki związane z lasami, ale obecność wody i szuwarów sprzyja również typowym gatunkom wodnym.

2.

 

Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika” 

25.06.2017 r.
(niedziela)

10.00

Przystanek MPK Mackiewicza, na rogu ulic Opolskiej i Mackiewicza
(linie 132, 137, 138, 164, 169, 172, 267, 287)

Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika”
Użytek ekologiczny o powierzchni 14,145 ha utworzony uchwałą Rady Miasta Krakowa. Położony jest wzdłuż rzeki Prądnik od ul. Górnickiego do granic miasta Krakowa. Celem ochrony użytku jest zachowanie naturalnie meandrującego koryta rzeki Prądnik. Ma ona wyraźnie górski charaktery – prąd jest szybki, a woda chłodna nawet podczas gorącego lata. Brzegi Prądnika porasta las łęgowy, złożony przede wszystkim z olszy czarnej. Pomimo bliskości miasta, ma on w dużej mierze naturalny charakter i przyczynia się do dużej malowniczości doliny Prądnika na tym odcinku.
Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika” jest siedliskiem wielu chronionych gatunków zwierząt Występuje tu m.in. 19 gatunków ssaków, w tym nietoperze borowce wielkie, bobry i wydry. Stwierdzono też 38 stale lęgowych gatunków ptaków, a kilka kolejnych nieregularnie odbywa tu lęgi. Jest to jedyne miejsce na terenie miasta, gdzie można spotkać pliszki górskie. Niesłychanie bogata jest także fauna owadów – zobaczyć tu można aż 45 gatunków motyli dziennych, co stanowi łącznie 30% gatunków występujących na terenie Polski i aż 50% całej fauny motyli stwierdzonych na terenie Krakowa. W granicach Doliny Prądnika istnieje również niewielka populacja czerwończyka nieparka, gatunku wyszczególnionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

3.

 

Kompleks Łąk w Kostrzu

09.07.2017 r.
(niedziela)

10.00

Przystanek MPK Górka Pychowicka, ulica Tyniecka
(linie 112, 162)

Łąki w Kostrzu obejmują rozległy, nisko położony i stosunkowo wilgotny obszar. Występują tu przede wszystkim łąki zmiennowilgotne i wilgotne, w dużym stopniu objęte różnymi stadiami sukcesji, a także niewielkie fragmenty łąk świeżych. Występuje tu również niewielki fragment torfowiska, zasilanego bogatą w wapń wodą. Na długo niekoszonych fragmentach łąk pojawiły się zarośla i młode lasy zdominowane przez olszę czarną. Pomimo postępującej sukcesji, łąki w Kostrzu są wciąż jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na terenie Krakowa. Występują tu liczne rośliny chronione: kosaciec syberyjski, goździk pyszny, mieczyk dachówkowaty czy zerwa kulista, a także storczyki, w tym kruszczyk błotny i lipiennik loesela. Licznie występują tu również rośliny żywicielskie motyli: krwiściąg lekarski i rdest wężownik. Dzięki temu licznie występują tu żywiące się nimi modraszki i czerwończyki. Spotykany jest tu także znacznie większy paź królowej. Można tu zaobserwować również wiele gatunków płazów: ropuchę szarą, rzekotkę drzewną, żaby (wodną, moczarową, śmieszkę) oraz traszki (grzebieniastą i zwyczajna). Spotyka się także gady: jaszczurki żyworodną i zwinkę oraz zaskrońca zwyczajnego. Łąki w Kostrzu to także bogactwo ornitologiczne, możemy zaobserwować na pokrzewki ogrodowe, mysikróliki, wróble, mazurki, pustułki, świergotki łąkowe, słowiki rdzawe, białorzytki, grubodzioby i wiele innych.  Na szczególną uwagę zasługują ptaki objęte ochroną w ramach programu Natura 2000, czyli derkacz, dzierzba gąsiorek i bocian biały (bardzo rzadki na terenie Krakowa).
W związku z dużym bogactwem siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków roślin, a także walorami krajobrazowymi, łąki w Kostrzu podlegają ochronie. Wchodzą w obręb Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, stanowiąc jedną z najcenniejszych jego części. Są też najważniejszym spośród kilku fragmentów tworzących Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy, należący do sieci Natura 2000. Został on powołany w celu ochrony zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych i łąk świeżych, a także torfowisk zasadowych, starorzeczy oraz 4 gatunków modraszków i czerwończyków. Dla tych motyli łąki w Kostrzu stanowią jeden z najważniejszych obszarów występowania w Polsce. Gatunkami o tzw. znaczeniu wspólnotowym, chronionymi w ramach programu Natura 2000, są również traszka grzebieniasta oraz wspomniane wyżej ptaki.
Bezpośrednio do kompleksu łąk przylega wapienne wzniesienie Górki Pychowickiej. Występują na nim murawy kserotermiczne, również podlegające ochronie w Dębnicko-Tynieckim obszarze łąkowym. Oprócz nich można tu zaobserwować ciepłe zarośla i odtwarzające się lasy liściaste. Murawy kserotermiczne są ponadto siedliskiem cennych gatunków roślin i zwierząt.

4.

 

Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

06.08.2017 r.
(niedziela)

10.00

Przystanek MPK Tyniecka Autostrada, ulica Tyniecka
(linia 162)

Rezerwat „Skołczanka”  powstał w 1957 r. w ówczesnej wsi Tyniec. Położony jest w północnej części Uroczyska Tyniec na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, obejmującego fragment doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami. Jego nazwa pochodzi od znajdujących się na jego terenie klasztorów: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu. Na prawie 37 ha powierzchni, którą obejmuje rezerwat „Skołczanka”, możemy obserwować zrębowe wzgórze wapienne ze zróżnicowanymi biocenozami. Występują tu lasy mieszane, bukowe, grądy (wielogatunkowe lasy liściaste), murawy napiaskowe, a przede wszystkim murawy kserotermiczne. Na tych ostatnich występuje wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym rzadkie i zagrożone gatunki owadów, w szczególności 500 gat. rzadkich motyli i błonkówek.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony