W odpowiedzi na pojawiające się w ostatnim czasie artykuły dotyczące wysokości wynagrodzenia dla radnych Dzielnic skierowałem do autorki ww. artykułów poniższą informację:

W związku z Pani artykułem pt. „Radni krakowskich Dzielnic wiedzą, jak dorobić do diety” zamieszczonym w Dzienniku Polskim z dnia 1.09.2015 r., uprzejmie informuję, że:

Zasady ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic reguluje uchwała nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami.

Członkowie Zarządów oraz członkowie Rad Dzielnic otrzymują dietę za udział w pracach na sesjach Rady, Zarządów, komisji powoływanych przez Rady Dzielnic oraz zespołów problemowych, do których radni desygnowani zostali uchwałą Rady Dzielnicy.

Wysokość diet dla członków Rady uzależniona jest od frekwencji – udziału radnego w posiedzeniach wymienionych organów Rad Dzielnic w danym miesiącu obliczeniowym. Natomiast w przypadku zespołów problemowych, do których radny został desygnowany uchwałą Rady Dzielnicy, wysokość diety z tego tytułu uzależniona jest od liczby protokołowanych spotkań i posiedzeń zespołów problemowych, do których był desygnowany, a w których uczestniczył członek Rady i od liczby wszystkich indywidualnych uczestnictw w protokołowanych spotkaniach i posiedzeniach zespołów problemowych, do których byli desygnowani członkowie Rady w danym miesiącu obliczeniowym. Za udział w pracach zespołów problemowych (powołanych przez jednostkę zewnętrzną), do których radni desygnowani zostali uchwałą Rady Dzielnicy radni otrzymują nie więcej niż 158 złotych miesięcznie.

Ponadto zgodnie z zapisami Statutu Dzielnicy VIII Dębniki uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa  uchwałą nr XCIX/1502/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie, rozdział II § 3 pkt 5 do zakresu działania Dzielnicy należy uczestniczenie w komisjach:

  • konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,
  • odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy;
  • powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.

 

Powyższa uchwała zobowiązuje radnych Dzielnicy do uczestniczenia w odbiorze prac wykonanych przez jednostki miejskie. Ze względu na to, że odbiory odbywają się w godzinach pracy radny powinien otrzymać dietę stanowiącą równoważnik utraconych zarobków. Radni biorą udział w odbiorach zawsze na zaproszenie jednostek miejskich.

Zarówno wysokość diet radnych Dzielnic, jak i przepisy regulujące zakres ich działania określonesą w przepisach uchwalanych przez Radę Miasta Krakowa.

W odbiorach inwestycji na terenie Dzielnicy VIII Dębniki biorą udział zazwyczaj pojedynczy radni reprezentujący okręg wyborczy, na terenie, którego realizowana jest dana inwestycja. Głównym zadaniem radnego jest sprawdzenie w jakim stopniu w ramach danej inwestycji zostały zrealizowane postulaty mieszkańców. Jeśli radny w danym miesiącu jest na kilku odbiorach to ma wypłacone nie więcej niż 158 zł. Żadnego znaczenia przy wyborze osób do udziału w odbiorach nie mają sympatie czy antypatie władz Dzielnicy. Przyjęliśmy zasadę, że jeśli sprawa dotyczy konkretnego okręgu to udział bierze radny z tego właśnie okręgu. Jeśli nie może wziąć udziału w odbiorze to zastępuje go przewodniczący komisji merytorycznej, w której zakresie działania jest dana inwestycja lub członek Zarządu. Kwota za udział w odbiorze jest częścią składową diety Radnego, a nie jakimś specjalnym dodatkiem do diety.

W ramach otrzymywanej diety Radni biorą udział w sesjach (przynajmniej raz w miesiącu), w posiedzeniach komisji merytorycznych Rady, zazwyczaj od 4 do 6. Ponadto społecznie biorą udział w obradach komisji Rady Miasta Krakowa, a nawet udzielają im bezpłatnych konsultacji związanych z wykonywanym przez nich zawodem. Pełnią również bezpłatne dyżury, w czasie których przyjmują mieszkańców i pomagają rozwiązywać zgłaszane przez nich problemy.

Wysokość diety członka Rady miesięcznie to kwota od 68 złotych do 434 złotych (do 567 złotych – dla przewodniczącego komisji Dzielnicy), w tym:

  • za udział w pracach na sesjach Rady: 137 złotych (dla 100% obecności),
  • za udział w pracach komisji Dzielnicy (przynależność do 1 komisji): 68 złotych (dla 100% obecności),
  • za udział w pracach komisji Dzielnicy (przynależność do 2 lub więcej komisji): 137 złotych (dla 100% obecności),
  • stały dodatek funkcyjny – przewodniczący komisji Dzielnicy: 132 złote,
  • za udział w pracach zespołów problemowych (powołanych przez jednostkę zewnętrzną), do których radni desygnowani zostali uchwałą Rady Dzielnicy: nie więcej niż 158 złotych miesięcznie.

 

Natomiast odnosząc się do informacji zawartych w Pani artykule pt. „Zemsta na radnej, która gani patologię w dzielnicach” zamieszczonym w Dzienniku Polskim z dnia 7.09.2015 r. informuję, że radni Dzielnic nie przeznaczają żadnych środków na wypłaty dodatków do diet. Diety są naliczane przez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa a wypłacane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Krakowa. Tak jak już podkreśliłem na wstępie wysokość diet radnych Dzielnic, a także przepisy regulujące zakres działania Rad Dzielnic, w tym udział w pracach komisji odbiorowych, uchwalane są przez Radę Miasta Krakowa, a nie Rady Dzielnic. Tak, więc w gestii radnych Miasta Krakowa jest ewentualna zmiana ww. przepisów. 

Jeżeli takie patologiczne sytuacje, o których pisze Pani w ww. artykułach występują, należy podać konkretne przykłady, a nie dokonywać uogólnień i stwierdzać, że opisane sytuacje są regułą mającą miejsce we wszystkich 18 Dzielnicach Miasta Krakowa.

W celu przybliżenia zakresu prac radnych Dzielnicy VIII Dębniki oraz uprawnień i kwalifikacji z zakresu prac inżynierskich, budownictwa, organizacji służby zdrowia i szkolnictwa, bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego, zapraszam na posiedzenie Zarządu Dzielnicy w odpowiadającym Pani terminie.

 

Arkadiusz Puszkarz

Przewodniczący Rady i Zarządu   Dzielnicy VIII Dębniki

 

P.S. Powyższe pismo zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 10.09.2015 r., do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Facebook

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony