Biuro Planowania Przestrzennego zwraca uwagę, że w przypadku organizacji w Radach Dzielnic spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w celu prezentacji przez Radnych koncepcji lub projektów planów miejscowych udostępnionych przez Biuro Planowania, należy poinformować zainteresowanych, że składanie wniosków lub uwag do projektów planów może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w sposób i w terminie, wskazanych w Ogłoszeniu prasowym oraz w Obwieszczeniu publicznym Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego lub wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.

Informacje, o których mowa wyżej umieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/. Pisma, które wpłyną do Urzędu Miasta Krakowa przed lub po wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Krakowa terminie składania wniosków, mogą stanowić jedynie materiał informacyjny, do przeanalizowania i wykorzystania przy pracach nad projektem planu miejscowego i nie będą podlegać rozpatrzeniu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa jako „wnioski” lub „uwagi” do planu w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi złożone do wykładanego projektu planu miejscowego, zgodnie z zasadami oraz w terminach określonych w Ogłoszeniu prasowym i Obwieszczeniu publicznym, zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa odpowiednim Zarządzeniem w terminie 21 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu ich składania, a następnie w zakresie uwag nieuwzględnionych – przez Radę Miasta Krakowa przy uchwalaniu planu. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w tej sprawie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/.

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony