Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki skierowała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu pismo dotyczące wyjaśnienia dlaczego wśród wybranych 24 ulic, na których możliwa jest budowa chodnika, nie ma ani jednej z terenu Dzielnicy VIII Dębniki, pomimo że stosowny wykaz wskazujący 33 ulice wymagające budowy chodnika z terenu Dzielnicy VIII został przesłany do ZIKiT-u.

 

W odpowiedzi na powyższe pismo otrzymaliśmy z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu następujące wyjaśnienia:

W związku z Uchwałą Nr XI/201/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie budowy chodników: "Program budowy chodników w Krakowie w latach 2015 do 2019", tutejsza Jednostka pismem znak: IP.455.7.310.2015 z dnia 01.06.2015 r. wystąpiła do poszczególnych Rad Dzielnic z prośbą o wskazanie ulic, w których wg Rady zasadna jest budowa chodnika. Termin przekazania informacji wyznaczono na 15.06.2015 r. Zestawienia przesyłane i uzupełniane były przez Rady Dzielnic do końca sierpnia bieżącego roku. Otrzymane informacje zostały zweryfikowane przez tut. Zarząd pod względem istniejącej kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, rowów przebiegających w okolicy, szerokości istniejącego pasa drogowego. Wskazane przez Państwa lokalizacje zakwalifikowane zostały do grupy inwestycji, dla których realizacji, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy/rozbudowy wskazanych ulic z budową/przebudową infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów formalno-prawnych warunkujących wykonanie robót budowlanych oraz na realizację inwestycji.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych  w Gminie Miejskiej Kraków, zadania pn.

 • „Rozbudowa ul. Kobierzyńskiej od ul. Zalesie do ul. Zawiłej”
 • „Rozbudowa ul. Tynieckiej”
 • „Rozbudowa ul. Kozienickiej”
 • „Przebudowa ul. Skotnickiej do węzła Kraków – Skawina wraz z oświetleniem”
 • „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego”
 • „Przebudowa ul. Bogucianka wraz z budową chodnika”
 • „Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej”
 • „Rozbudowa ul. Pszczelnej na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. Pastelowej”
 • „Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ul. Bobrzyńskiego/ul. Bunscha”
 • „Rozbudowa ul. Petrażyckiego”
 • „Rozbudowa ul. Braterstwa Broni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy”
 • „Rozbudowa ul. Obozowej na odcinku wzdłuż zachodniej granicy działki 202/1 obr. 43 Podgórze”
 • „Przebudowa ul. Obozowej na odcinku od nr 42 b do ul. Żywieckiej”
 • „Rozbudowa ul. Obozowej na odcinku od ul. Skośnej do bud. Nr 31”
 • „Przebudowa ul. Dąbrowa”
 • „Rozbudowa ul. Winnickiej”
 • „Rozbudowa ul. Norymberskiej”
 • „Rozbudowa ul. Kolistej”

 

umieszczone zostały na liście rankingowej zadań wnioskowanych do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata kolejne (2016 – 2019). Nadmienić należy, że powyższe działanie nie jest jednoznaczne z wprowadzeniem zadań do Budżetu Miasta oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF – WPI i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do ich realizacji, gdyż tego rodzaju decyzja leży w gestii Rady Miasta Krakowa.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony