W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczące montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Skośnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że sytuacja na skrzyżowaniu Kobierzyńska – Skośna była wielokrotnie poddawana szczegółowej analizie.

 

Zaznaczyć należy, że sygnalizacja świetlna jest narzędziem stosowanym w ostateczności, kiedy nie da się zapewnić bezpieczeństwa innymi metodami organizacji ruchu czy korekty geometrii drogi. Nie jest to również rozwiązanie idealne i uniwersalne, dające takie same efekty w każdej lokalizacji. Sygnalizacja świetlna eliminuje tylko i wyłącznie część zdarzeń drogowych, prowokując zdarzenia innego typu jak np. najechania na tył. Należy zauważyć, że z uwagi na występowanie tylko jednego pasa ruchu na każdym z wlotów relacje skrętne dalej będą kolizyjne i np. kierowcy skręcający z ul. Kobierzyńskiej jak i wyjeżdżający z ul. Skośnej na ograniczonej ilości zielonego światła będą wyjeżdżać kolizyjnie z ruchem pieszym.

Kolejnym problemem może być przepustowość takiego rozwiązania w przypadku braku miejsca do zatrzymania się bez blokowania ruchu dla pojazdów skręcających w innych relacjach np. w prawo, a przede wszystkim w lewo i konieczność ustępowania przy tym manewrze pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka, jak i pieszym przechodzącym przez jezdnie. Dodatkowo sygnalizację świetlną w zasadzie swojego działania (sztywne określone w przepisach zasady obliczania czasów bezpieczeństwa) cechuje bezwładność, która zawsze ogranicza przepustowość np. pieszy przechodzący przez przejście krócej wstrzymuje ruch na niesygnalizowanym przejściu, gdyż w sygnalizacji musi być założony bezpieczny czas ewakuacji, co powoduje dodatkowe oczekiwanie pojazdów. Sytuacji nie ułatwia również zlokalizowany w pobliżu przystanek komunikacji zbiorowej bez zatoki, który będzie blokował ruch na czas zatrzymania się autobusu. Oczywiście w programie sygnalizacji świetlnej zastosowane zostaną technologie umożliwiające dostosowanie się do warunków ruchu, ale wszystkie ww. czynniki są niemożliwe do wyeliminowania, nawet za pomocą najnowszych technologii. Rozważania te nie miałyby aż tak dużego znaczenia, gdyby nie konieczność prowadzenia ulicą Kobierzyńską kilku ważnych dla tego rejonu linii autobusowych zapewniających okolicznym mieszkańcom dostępność do komunikacji zbiorowej.

Z uwagi na występujące problemy związane z zapewnieniem przepustowości czasy oczekiwania dla pieszych również nie będą atrakcyjne, gdyż przy dużym natężeniu ruchu należy przewidzieć ok. dwuminutowe oczekiwanie na sygnał zielony od momentu wzbudzenia przyciskiem. W rejonie przystanków komunikacji miejskiej takie czasy generują efekt ignorowania przez pieszych sygnałów czerwonych i paradoksalnie zwiększenie liczby potrąceń, co już obserwowano w innych lokalizacjach. Również z punktu widzenia kierowcy wyjeżdżającego z ul. Skośnej sytuacja nie będzie zadowalająca, a zwiększenie przepustowości ul. Skośnej zachęci kierowców do tranzytu przez ta ulicę bezpośrednio pod samą szkołą, w szczególności biorąc pod uwagę nowopowstałe osiedla, w tym bardzo duże osiedle Kliny. Wszystkie ww. czynniki mają pokazać, że sygnalizacja świetlna nie jest receptą uniwersalną na wszystko, a jej montaż będzie miał bardzo poważne konsekwencje.

Niezależnie od powyższych czynników na podstawie zgromadzonych danych, w tym o zdarzeniach drogowych oraz natężeniach ruchu, przeprowadzono analizę służącą do oceny zasadności i kolejności montażu sygnalizacji świetlnych. Na podstawie ww. danych wykonano obliczenia zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181)”. Po wykonaniu analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu liczba uzyskanych punktów dała wynik, który wskazuje, że sygnalizacja świetlna może być rozpatrywana, jednakże analiza nie wykazała niezbędnej konieczności jej budowy. Skrzyżowanie to nie znalazło się też w pierwszej dziesiątce listy rankingowej miejsc, w których zachodzi konieczność budowy sygnalizacji świetlnej ze względów bezpieczeństwa ruchu, na której to znajdują się miejsca znacznie bardziej wymagające wprowadzenia tego typu rozwiązania jak np. Pasternik – Tetmajera, Zakopiańska – Faustyny, Kocmyrzowska – Bulwarowa, czy Jasnogórska – Chełmońskiego.

Dodatkowym problemem w przedmiotowej lokalizacji jest dość mała dostępność terenu, która nawet uniemożliwia montaż sygnalizacji świetlnej w przedmiotowej lokalizacji bez korekt w geometrii drogi i zwiększenia zajętości terenu (poszerzenie wąskich chodników oddzielonych z jednej strony barierkami a z drugiej ogrodzeniem, czy przejść na wlotach podporządkowanych z ograniczonym miejscem do zatrzymania pieszych).

Podsumowując, budowa sygnalizacji świetlnej w tej lokalizacji nie rozwiąże wszystkich problemów, a wygeneruje nowe, takie jak:

  • znaczne pogorszenie warunków ruchu dla ulicy Kobierzyńskiej, w tym dla komunikacji zbiorowej (linie 106, 166, 178);
  • długie czasy oczekiwania na przejście dla pieszych;
  • eliminacja jedynie części potencjalnych zdarzeń drogowych, generując inne.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na omawianym skrzyżowaniu Zarząd korzystał z rozwiązań będących w możliwościach ZIKiT. Zamontowane w kwietniu 2014 roku wyspowe progi zwalniające znacząco ograniczyły prędkość na ul. Kobierzyńskiej w rejonie skrzyżowania. Dodatkowo analizując rozkład ruchu dla sąsiadujących ulic oprócz priorytetu tramwajowego wprowadzono zieloną falę na ciągu ulic Bobrzyńskiego i Grota-Roweckiego. Zachęciło to część kierowców omijających wcześniej ten ciąg sygnalizacji świetlnych przez ul. Kobierzyńską, do zmiany tras przejazdu. Niestety powyższe działania nie rozwiążą w całości problemowego tranzytu, gdyż dla mieszkańców wschodniej części tego rejonu miasta ulica Bobrzyńskiego nie jest atrakcyjna, likwidację tranzytu pozwoli rozwiązać dopiero budowa ulicy 8 Pułku Ułanów.

Jednakże efekt działań tutejszej Jednostki widać w poniższych statystykach wypadkowości:

  • Rok 2012: 9 zdarzeń drogowych
  • Rok 2013: 7 zdarzeń drogowych
  • Rok 2014: 4 zdarzenia drogowe
  • Rok 2015: 0 zdarzeń (dane do czerwca 2015).

 

Ponadto od zamontowania progów nie zarejestrowano najechania na pieszego w przedmiotowej lokalizacji. Z ww. przyczyn na tą chwilę tutejszy Zarząd nie przewiduje montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kobierzyńskiej z ul. Skośną.

 

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony